WPROWADZENIE do GERMANISCHE HEILKUNDE®

dr med. Ryke Geerd Hamer

Weryfikacja pięciu Praw Natury Germańskiej Heilkunde

Mówi się, że “eksperyment jest matką odkryć w naukach przyrodniczych”. W ścisłych naukach przyrodniczych (np. w fizyce i chemii) sprawdzenie odkrytej prawidłowości polega na udowodnieniu, że w każdym następny eksperymencie ma miejsce dokładne powtórzenie jego efektów. Ta reguła, mutatis mutandum, dotyczy również biologicznych praw natury w Germańskiej Nowej Medycynie i to zarówno w przypadku każdej choroby, jak i w przypadku zachorowań na tę chorobę u różnych pacjentów (tzw. dynamiczna nauka przyrodnicza). Jest to możliwe w Germańskiej Nowej Medycynie, ponieważ nie posiada ona żadnej hipotezy. Gdyby nauka przyrodnicza posługiwała się chociażby jedną hipotezą, to sprawdzenie prawidłowości w każdym następny eksperymencie nie byłoby w ogóle możliwe.

Podczas mojego pobytu w więzieniu, w Niemczech, otrzymałem zupełnie niespodziewanie propozycję obrony pracy habilitacyjnej na Uniwersytecie w Trnawie. Warunkiem zwolnienia mnie w tym celu z więzienia było zaakceptowanie przeze mnie wyroku (wydanego z powodu informowania przeze mnie trzech pacjentów o Germańskiej Nowej Medycynie), wskutek którego jak przestępca odsiadywał karę. Oznaczało to, że musiałem zrezygnować z prawa rewizji. Zdawałem sobie sprawę, że wypuszczenie mnie z więzienia było podstępem. Uniwersytet w Trnawie miał przykazane nie przyjąć mojej pracy habilitacyjnej, co potwierdził mi później w obecności świadków prof. Pogady (psychiatra), jeden z profesorów zasiadujących w komisji. Miałem tylko jedną małą szansę i ją wykorzystałem. Uzgodniłem z Uniwersytetem w Trnawie, że warunkiem habilitacji będzie weryfikacja Praw Germańskiej Nowej Medycyny. Weryfikacja była dla mnie tysiąc razy ważniejsze jak sama habilitacja. Pierwsze głosowanie za przyjęciem mojej pracy habilitacyjnej wypadło przez pomyłkę stosunkiem głosów 2:1 na moją korzyść. Przy podliczaniu głosów zauważono “pomyłkę” i natychmiast powtórzono głosowanie. Tym razem wynik był prawidłowy: 2:1 na moją niekorzyść. Osobiście nie miałem wpływu na wybór oraz na liczbę pacjentów, którzy zostali sprowadzeni z różnych słowackich klinik w celu przeprowadzenia weryfikacji. Nie znałem również ich wyników badań laboratoryjnych. Do postawienia diagnozy według Biologicznych Praw Natury Germańskiej Nowej Medycyny miałem do dyspozycji jedynie tomografie komputerowe ich mózgu. Po dokładnym przepytaniu pacjentów znalazłem wykryte przez lekarzy medycyny szkolnej “choroby”, na które pacjenci cierpieli. Ale nie tylko to, na tomografiach komputerowych mózgu pacjentów widziałem również przeszłe konflikty, niezależnie od tych, które były przyczyną aktualnych zmian organicznych. Przy tym nie chodziło o to, żeby Germańska Nowa Medycyna potwierdziła diagnozy medycyny szkolnej (ona właśnie tego nie robi!), tylko czy Germańska Nowa Medycyny jest możliwa do prześledzenia według kryteriów stosowanych w naukach przyrodniczych. Na zakończenie została sporządzona dokładna dokumentacja (z podpisami) obejmująca każdy oddzielny przypadek (w dwóch oryginałach), która do dzisiejszego dnia znajduje się na Uniwersytecie w Trnawie.

Skompletowanie wszystkich danych potrzebnych do weryfikacji (w odniesieniu do pacjentów) nie zależało ode mnie. Ale właściwie nie odgrywa to żadnej roli, czy zweryfikuje się 90, czy 100, czy może 120 faktów. Decydującą rzeczą w weryfikacji jest fakt, że wszystkie stojące do dyspozycji dane muszą się zgadzać. I to miało miejsce zarówno w Trnawie, jak i podczas wszystkich innych weryfikacji Praw Germańskiej Nowej Medycyny, mających dotąd miejsce.

Dr Ryke Geerd Hamer

Kopia oryginału dokumentu wydanego przez Uniwersytet w Trnawie,poświadczającego słuszność Praw Germańskiej Nowej Medycyny 
Tłumaczenie dokumentu weryfikacyjnego z Trnawy

UNIWERSYTET W TRNAWIE

ul. Hornopotoczna 23, 918 43 Trnawa

Potwierdzenie

Dnia 8-go i 9-go września 1998 roku, w Bratysławie w Onkologicznym Instytucie Sw. Elżbiety oraz na oddziale onkologicznym szpitala w Trnawie odbyło się zbadanie siedmiu pacjentów posiadających ponad 20 zachorowań. Obecny przy tym był prorektor Trnawskiego Uniwersytetu, dziekan Fakultetu socjologii i opieki Trnawskiego Uniwersytetu wraz z 10-cioma innymi docentami i profesorami (protokóły lekarskie sporządzone przez doktora Hamera do tych przypadków znajdują się w załączniku). Celem tego badania było sprawdzenie, czy weryfikacja jego systemu jest możliwa w oparciu o biologiczne prawa reprodukcji.

Stwiedzono, że była ona w pełni możliwa.

Na podstawie 100 wiadomych danych, które według reguł „Nowej Medycyny” były możliwe do prześledzenia (nie można było sprawdzić wszystkich danych wskutek brakujących wyników laboratoryjnych) zostały potwierdzone wszystkie prawa natury „Nowej Medycyny”.

Niżej podpisani przyjmują z wysokim prawdopodobieństwem jako pewne, że prezentacja, która odbyła się podczas dwóch konferencji badawczych, z wysokim prawdopodobieństwem potwierdza słuszność jego systemu. Bardzo cenimy ludzkie, etyczne oraz cierpliwe zaangażowanie doktora Hamera oraz jego otwarty stosunek do pacjenta, traktowanego przez niego całościowo. W obliczu wszystkich tych czynników doszliśmy do przekonania, że jak najszybsze zastosowanie „Nowej Medycyny” jest sprawą nie znoszącą zwłoki.

Trnawa 11.9.1998

Prof. dr J. Pogady, prof. dr psychiatrii, przewodniczący komisji /podpis Prof. dr V. Krcmery, dziekan Fakultetu /podpis Doc. dr J. Miklosko, prorektor d.spraw badañ naukowych /podpis

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Tłumaczenie: Ewa Leimer